Gebruiksvoorwaarden heerlijkzoeken.nl

De dienst "heerlijkzoeken.nl" wordt u via internet aangeboden door het bedrijf murb (Kamer van Koophandel: 08225054). Aan het gebruik van heerlijkzoeken.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door heerlijkzoeken.nl te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door heerlijkzoeken.nl schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Op heerlijkzoeken.nl kunt u zoeken naar recepten en kookboeken, en vindt u allerlei aanvullende content en functionaliteit omtrent kookboeken en recepten.
1.2 Om heerlijkzoeken.nl te kunnen gebruiken, kan u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken. Aan de basisaccount zijn geen kosten verbonden.
1.3 Wanneer u niet bekend bent in het systeem kan het systeem besluiten voor u een account aan te maken met de opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord. Hierbij wordt u automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief.
1.4 Wenst u niet automatisch aangemeld te worden, zoals bedoeld in 1.3, dan kunt u zich via de traditionele wijze aanmelden zoals aangeboden op de login-pagina.
1.5 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. heerlijkzoeken.nl mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij heerlijkzoeken.nl heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.6 Met heerlijkzoeken.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van heerlijkzoeken.nl voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden heerlijkzoeken.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2 Daarnaast is het verboden bij heerlijkzoeken.nl:

2.3 Indien heerlijkzoeken.nl constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag heerlijkzoeken.nl zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.4 Indien naar het oordeel van heerlijkzoeken.nl hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van heerlijkzoeken.nl of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is heerlijkzoeken.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. heerlijkzoeken.nl is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.
2.5 heerlijkzoeken.nl is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.6 heerlijkzoeken.nl kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart heerlijkzoeken.nl van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 heerlijkzoeken.nl doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.
3.2 heerlijkzoeken.nl onderhoudt heerlijkzoeken.nl actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3 heerlijkzoeken.nl mag van tijd tot tijd de functionaliteit van heerlijkzoeken.nl aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist heerlijkzoeken.nl zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst heerlijkzoeken.nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van heerlijkzoeken.nl. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van heerlijkzoeken.nl, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2 Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). heerlijkzoeken.nl heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclameuitingen over de dienst.
4.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan heerlijkzoeken.nl besluiten tot aanpassing of verwijdering.
4.4.1 U mag persoonlijke informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen. Onder persoonlijke informatie bedoelen we persoonsgegevens alsmede notities bij recepten of boeken.
4.4.2 Niet persoonlijke gegevens zoals geïndexeerde recepten (inclusief alle metadata zoals gang, keuken of type) kunnen niet worden verwijderd in verband met het gedeelde karakter van deze informatie. Andere gebruikers maken immers ook gebruik van de geïndexeerde gegevens.
4.5 Indien u informatie stuurt naar heerlijkzoeken.nl, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.6 heerlijkzoeken.nl zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via heerlijkzoeken.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of heerlijkzoeken.nl daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal heerlijkzoeken.nl zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
4.7 Indien heerlijkzoeken.nl constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is heerlijkzoeken.nl gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor heerlijkzoeken.nl maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van heerlijkzoeken.nl.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Aan het gebruik van heerlijkzoeken.nl kan een vergoeding per kwartaal, jaar of voor eeuwig verbonden zijn. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan.
5.2 Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van heerlijkzoeken.nl, via iDealbetaling, via creditcard, via PayPal, of volgens de betaalinstructies op de website.
5.3 Als u koopt op afstand hebt u een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Uw bedenktijd begint op de dag dat de dienst is geleverd. HeerlijkZoeken levert direct bij het afsluiten van een betaald abonnement. De wettelijke bedenktijd is door HeerlijkZoeken verlengt tot 1 maand. Bent u niet tevreden, dan storten wij het bedrag terug.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van heerlijkzoeken.nl beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.2 heerlijkzoeken.nl is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij heerlijkzoeken.nl meldt.
6.4 In geval van overmacht is heerlijkzoeken.nl nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan tot het aflopen van de soor u gekozen abonnementsperiode.
7.2 heerlijkzoeken.nl kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1 heerlijkzoeken.nl mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
8.2 heerlijkzoeken.nl zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met heerlijkzoeken.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin heerlijkzoeken.nl gevestigd is.
9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door heerlijkzoeken.nl wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6 heerlijkzoeken.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die heerlijkzoeken.nl of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.